Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşlem Hakkında Muvafakatname

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşlem Hakkında Muvafakatname

AŞAĞIDA YER ALAN “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA MUVAFAKATNAME’Yİ İMZALAMAMA HAKKINIZ VARDIR. İMZALANMAMA DURUMUNDA, BANKA ANCAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMUNDA YER ALAN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN VERİ İŞLEYİCİSİ/VERİ SORUMLUSU OLARAK İHLAL ETMEDİĞİ SÜRECE BU SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİ TARAFINIZA SINIRLI OLARAK SAĞLAYABİLECEKTİR.

BANKANIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE UYGULAMA ESASLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMUNA KVK LİNKİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini aşağıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

Banka’ya iletmiş olduğum veya Banka’nın usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği her türlü kişisel veri, biyometrik veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilerle, Banka hissedarları ve bunların alt kuruluşlarıyla; Banka’nın ana hissedarı Sberbank Rusya ve onun iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri ile (hepsi birlikte “Taraflar”); bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla; yapılacak Veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu maksatlarla; Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Banka tarafından, gerekse Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Banka tarafından anonim hale getirilmesine, yurtdışı da dahil olmak üzere, yukarıda sayılan Taraflara aktarılmasına muvafakat ettiğimi, ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla Verilerimin yurt dışına transfer edilerek Sberbank Rusya nezdindeki merkezi bilgi sisteminde muhafaza edilmesine ve işlenmesine, işlenerek veya işlenmeksizin kullanılmasına ve muhabere edilmesine izin verdiğimi,

Ayrıca Banka’dan almakta olduğum her türlü bankacılık hizmetine; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Verilerimin uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarımına ve bu amaçla Verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi,

ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmam halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmam durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verilerimin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi,

Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden de başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Denizbank şubelerinde, ATM’lerinde ve Denizbank Genel Müdürlük binalarında biyometrik verilerimin güvenlik amacıyla yahut bana uygun fırsat ve kampanyalar geliştirilmesi için işlenmesine muvafakat ediyorum.

İşbu Muvafakatname’de ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

TARİH 
MÜŞTERİ AD-SOYAD
İMZA

DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.