Hazine Destekli Kadın Girişimciler

KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelere Bankamız tarafından kullandırıla/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kefalet sağlamaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Vadesi
İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 5 yıl olup, ödemesiz dönem azami 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 10 yıl olup, ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması durumunda bu sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir.

Kefalet Limiti

  • Her bir yararlanıcı/grup başına toplam kefalet limiti 2.500.000 TL’dir.

Azami Kefalet Oranı
%90

Ücret ve Komisyon
Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden %0,03 KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
  • Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması
  • Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması,
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla Kurum kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmiş olması,
  • Yararlanıcının Kredi Verene başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca üçüncü ve dördüncü grupta sınıflandırılan krediler hariç olmak üzere, aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.